വയനാടൻ പച്ചക്കറി ഇനി ദുബായിലും…

നാടൻ പച്ചക്കറികൾ കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് സംഭരിച്ചു നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

നാടൻ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും… !

Pesticide-Free…! Chemical Fertilizers Free ..!

Direct sourcing from farmers in Kerala